با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۴۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند در راستای اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا و بارگذاری اطلاعات اصناف سراسر کشور به بستر سامانه امید کلیه واحدها و فعالیت های صنفی نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده بر بستر سامانه به آدرس asnaf.moi.ir اقدام لازم معمول نمایند.

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”