همکاری با موسسات خیریه

آموزش

بازرسی واحدهای صنفی

حل اختلافات بین اعضاء

رسیدگی به شکایات

صدور پروانه کسب

اخبار و بخشنامه های اتحادیه