با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۵۹۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اتاق اصناف ایران درخصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش ق.م.م و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۷۱ جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”