با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۲/۴۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ اتاق اصناف ایران منضم به مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ درخصوص بسته های حمایتی ویژه کسب و کارهای آسیب دیده جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”