عضو محترم صنف رستوران داران
باسلام
جهت ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسی آن اتحادیه از تاریخ 04/4 الی 04/13 به لینک ذیل مراجعه فرمایید.
http://election.iranianasnaf.ir/election/general/?md=election&sub=candidates&mod=regcandidates&step=1