اطلاعیه

متصدی محترم، لطفا جهت پرداخت حق عضویت سالیانه واحد صنفی خود حداکثر تا پایان دی ماه به اتحادیه مراجعه نمایید.

 

اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس